اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » دسته‌بندی نشده » بررسی مشكلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار

بررسی مشكلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی
رشته علوم اجتماعیپژوهشگری
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 74
فرمت فایل doc
حجم فایل 508 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
بررسی مشكلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار

فروشنده فایل

کد کاربری 3069
کاربر

در این تحقیق به بررسی مشكلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار می پردازیم. این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود. روش اصلی این تحقیق به واسطه خصلت­ موضوع مورد ­تحقیق،گستردگی­ جمعیت مورد مطالعه، پیمایش می­باشد. جامعه آماری مورد نظر برای این تحقیق ، زنان شاغلی و غیرشاغل سرپرست خانوار که در شهرستان زندگی می­کنند،هستند.با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه را به دست آورده­ایم، و تعداد آن برابر با 384 نفر شده است.

در این تحقیق از یك پرسشنامه استفاده شده است كه به تایید استاد راهنما رسیده و بین حجم نمونه پخش شد. سوالات مربوط به این متغیر بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. در این زمینه برای تحلیل­توصیفی داده­ها از روش های آمار توصیفی همچون فروانی مطلق،­فراوانی نسبی و میانگین استفاده شده است و همچنین در قسمت تحلیل استنباطی از تکنیک آمار استنباطی شامل(ضریب همبستگی پیرسون، سطح معناداری همبستگی) بهره گرفت شده است.

در این تحقیق شش فرضیه مور آزمایش قرار گرفته است. متغیرهای رضایت شغلی، ارزش­گذاری شغلی زنان، میزان مشارکت اجتماعی زنان ، سلامت روانی زنان شاغل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و انجام اعمال دینی با میزان مشكلات زنان شاغل و غیرشاغل سرپرست خانوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فهرست مطالب

چكیده. ‌ز

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه:2

1-1 بیان مسئله:2

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1-3 فرضیه های تحقیق:4

1-4 اهداف تحقیق:4

1-4-1 هدف اصلی.. 4

1-4-2 اهداف فرعی.. 5

1-5 موانع تحقیق:5

1-6 تعریف کلید واژه ها:5

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه. 12

بخش اول: ادبیات تحقیق… 12

2-1 تاریخچه اشتغال زن در ایران و جهان.. 14

2-1-1 مسأله ی اشتغال زنان در جهان.. 14

2-1-2 مسئلهی اشتغال زنان در ایران.. 17

2-1-3 اشتغال زن از دیدگاه ادیان.. 19

2-1-3-1 مسیحیت…. 19

2-1-3-2یهودیت…. 20

2-1-3-3 زرتشت…. 20

2-1-3-4 اسلام و اشتغال زنان.. 20

2-2 فمینیسم.. 22

2-2-1 اصطلاح‌شناسی فمنیسم.. 23

2-2-2 خطوط کلی اندیشه فمنیسم.. 24

2-2-3 امواج فمنیستی.. 24

2-2-4 مبانی فمنیسم.. 25

2-2-5 اهداف و خواسته‌های جنبش‌های فمنیستی.. 26

2-2-6 رهیافت‌های فمنیسم درباره تفاوت جنسی.. 26

بخش دوم: تحقیقات پیشین… 28

2-2 تحقیقات داخلی و خارجی.. 28

2-2-1 تحقیقات خارجی.. 28

2-2-2 تحقیقات داخلی.. 29

بخش سوم: مبانی نظری…. 36

2-3 مبانی نظری تحقیق.. 36

2-3-1 مشارکت اجتماعی زنان.. 36

2-3-1-1 عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان.. 37

2-3-2 نکات قابل توجه در فعالیت اجتماعی زنان.. 38

2-3-2-1 آثار نامطلوب فردی و خانوادگی.. 39

2-3-2-2 آثار نامطلوب اجتماعی.. 39

2-3-3 انگیزه های اشتغال زنان.. 40

2-3-3-1 انگیزه اقتصادی:40

2-3-3-2 استقلال طلبی:40

2-3-3-3 کسب منزلت اجتماعی:40

2-3-4 زنان سرپرست خانوار. 40

2-3-5 دیدگاه های نظری مرتبط با زنان سرپرست خانوار. 42

2-3-5-1 نظریه‌های روانشناسی.. 43

2-3-5-2 نظریات جامعه شناسی.. 45

2-4- مدل تحلیلی پژوهش…. 48

فصل سوم

روششناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 50

3-2 جامعه آماری… 50

3-3 حجم نمونه. 50

3-4 روش نمونه گیری… 51

3-5 ابزار گردآوری داده ها51

3-6 سنجش روایی و پایایی پرسشنامه. 51

3-6-1 سنجش روایی پرسشنامه. 51

3-6-2 سنجش پایایی پرسشنامه. 52

3-7 شاخص سازی… 52

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مشخصات فردی… 59

4-1-1 متغیر سن.. 59

4-1-2 متغیر وضعیت تأهل.. 60

4-1-3 متغیر تعداد فرزندان.. 60

4-1-4 متغیر تحصیلات پاسخگو. 61

4-1-5 متغیر شغل پاسخگو. 61

4-1-6 متغیر درآمد ماهیانه ی پاسخگو. 62

4-2 توزیع فراوانی پاسخهای گویه ها و میانگین آنها64

4-2-1 توصیف گویه های متغیر میزان مشكلات و نارضایتی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار. 64

4-2-2 توصیف گویه های متغیر میزان مشارکت اجتماعی.. 65

4-2-3 توصیف گویه های متغیر میزان سلامت روانی.. 66

4-2-4 توصیف گویه های متغیر میزان ارزشگذاری شغلی.. 67

4-2-5 توصیف گویه های متغیر انجام اعمال دینی.. 68

4-2-6 توصیف گویه های متغیر میزان عزت نفس…. 69

4-3 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش: جداول یك بعدی… 70

4-3-1 متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 70

4-3-2 متغیر میزان رضایت شغلی.. 70

4-3-3 متغیر میزان مشارکت اجتماعی.. 71

4-3-4 متغیر میزان سلامت روانی.. 71

4-3-5 متغیر میزان ارزش گذاری شغلی.. 71

4-3-6 متغیر انجام اعمال دینی.. 72

4-3-7 متغیر میزان عزت نفس…. 72

4-4 جداول دو بعدی… 73

4-4-1 رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و عزت نفس…. 73

4-4-2 رابطه بین میزان مشكلات و نارضایت شغلی زنان سرپرست خانوار و عزت نفس…. 74

4-4-3 رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی زنان و عزت نفس…. 75

4-4-4 رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس…. 76

4-4-5 رابطه بین میزان ارزشگذاری شغلی و عزت نفس…. 77

4-4-6 رابطه بین انجام اعمال دینی و عزت نفس…. 78

4-5 آزمون فرضیات پژوهش…. 79

4-5-1 آزمون فرضیه نخست…. 79

4-5-2 آزمون فرضیه دوم. 79

4-5-3 آزمون فرضیه سوم. 79

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم. 80

4-5-5 آزمون فرضیه پنجم.. 80

4-5-6 آزمون فرضیه ششم.. 80

4-6 یافته ها و تحلیل های چند متغیره و مدل رگرسیونی تحقیق.. 81

4-7 تحلیل مسیر. 82

فصل پنجم

نتایج و ارائه پیشنهادات تحقیق

5-1 خلاصه ی تحقیق.. 84

5-2 نتیجه گیری تحقیق.. 88

5-3 محدودیت های تحقیق.. 89

5-4 ارائه راهکار و پیشنهادات… 90

5-4-1 پیشنهاداتی به زنان شاغل:90

5-4-2 وظایف و تدابیر نظام و نهادهای دولتی:91

5-4-3 تدابیر اجتماعی.. 91

5-4-4 پیشنهاد به متولیان امور اجتماعی و دولت:92

5-4-5 محدودیت های تحقیق.. 92

5-4-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی:92

پیوست: پرسشنامه. 93

منابع:98

فهرست جداول

جدول شماره 4-1-1. توزیع فراوانی برحسب سن.. 59

جدول شماره 4-1-2.توزیع فراوانی برحسب وضعیت تأهل.. 60

جدول شماره 4-1-3. توزیع فراوانی برحسب تعداد فرزندان.. 60

جدول شماره 4-1-4. توزیع فراوانی برحسب تحصیلات پاسخگو. 61

جدول شماره 4-1-5. توزیع فراوانی برحسب شغل پاسخگو. 61

جدول شماره 4-1-6. توزیع فراوانی برحسب درآمد ماهیانه ی پاسخگو. 62

جدول شماره 4-1-12. توزیع فراوانی برحسب وضعیت شغلی پدر. 62

جدول شماره 4-1-13. توزیع فراوانی برحسب وضعیت شغلی مادر. 63

جدول شماره 4-2-1.توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان مشكلات و نارضایتی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار. 64

جدول شماره 4-2-2. توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان مشارکت اجتماعی.. 65

جدول شماره 4-2-3. توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان سلامت روانی.. 66

جدول شماره 4-2-4. توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان ارزش گذاری شغلی.. 67

جدول شماره 4-2-5. توزیع فراوانی برحسب متغیر انجام اعمال دینی.. 68

جدول شماره 4-2-6. توزیع فراوانی برحسب متغیر میزان عزت نفس…. 69

جدول شماره 4-3-1. فراوانی برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 70

جدول شماره 4-3-2. توزیع فراوانی برحسب میزان رضایت شغلی.. 70

جدول شماره 4-3-3. فراوانی برحسب میزان مشارکتاجتماعی.. 71

جدول شماره 4-3-4. فراوانی برحسب میزان سلامت روانی.. 71

جدول شماره 4-3-5. فراوانی برحسب میزان ارزش گذاری شغلی.. 71

جدول شماره 4-3-6. فراوانی برحسب انجام اعمال دینی.. 72

جدول شماره 4-3-7.فراوانی برحسب میزان عزت نفس…. 72

جدول شماره 4-4-1. رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و عزت نفس…. 73

جدول شماره 4-4-2. رابطه بین میزان رضایت شغلی زنان سرپرست خانوار و عزت نفس…. 74

جدول شماره 4-4-3. رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی زنان و عزت نفس…. 75

جدول شماره 4-4-4. رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس…. 76

جدول شماره 4-4-5. رابطه بین میزان ارزش گذاری شغلی و عزت نفس…. 77

جدول 4-5-1.آزمون رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و عزت نفس…. 79

جدول 4-5-2. آزمون رابطه بین میزان رضایت شغلی و عزت نفس…. 79

جدول 4-5-3. آزمون رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و عزت نفس…. 79

جدول 4-5-4. آزمون رابطه بین میزان سلامت روانی و عزت نفس…. 80

جدول 4-5-5. آزمون رابطه بین میزان ارزش گذاری شغلی و عزت نفس…. 80

جدول 4-5-6. آزمون رابطه بین انجام اعمال دینی و عزت نفس…. 80

جدول شماره 4-6. رگرسیون چند متغیره پیش بینی عزت نفس زنان شاغل به روش گام به گام. 81

جدول شماره 4-6-1. ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد. 81

جدول شماره 4-6-2. متغیر خارج از معادله رگرسیون.. 81

جدول شماره 4-7. محاسبه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته. 82

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است