نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » آرشیو برچسب: تحقیق اعتیاد

بایگانی برچسب ها: تحقیق اعتیاد

تحقیق: اعتياد

تحقیق: اعتياد

فایل “ تحقیق: اعتياد “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   چكيده مقدمه: ازجملهپديدههاييكهدربوجودآمدنبزهديدگي(crime victim)مؤثراستاعتيادبهموادمخدرميباشدوازآنجاكهپيشگيريمقدمبردرماناستطراحيدورههايآموزشيجهتپيشگيرياوليهمناسباست. هدفاينپژوهشتعيينتأثيرآموزشمهارتهايزندگيبرپيشگيريازاعتيادميباشد. روشها: مطالعهحاضرنيمهتجربيبودهونمونههايآنازبينجوانانووالدينشهراصفهانبهترتيببهتعداد 20 و21 نفرانتخابشدهاند. نمونهگـيريپسازاطلاعرسـانيبصورتتصادفـيسادهصورتگرفت. دورهآموزشمهارتهـايزندگيبابرنامـهريزيمجزابرايجوانانووالديندرهشتجلسهدرتابستان 1381 اجراگرديد. اطلاعاتموردنيازقبلوبعدازآموزشتوسطسهپرسشنـامه (آگاهيوالدينوجوانانواحتمـالگرايشبهاعتياد) جمعآوريگرديدوازطريقنرمافزارSPSSوآزمونآماريتيزوجموردآناليزقرارگرفت. نتايج: يافتههـانشاندادميانگيننمرهپسآزموندرجوانانووالدينبالاترازميانگيننمرهپيشآزمونبودهوتحليلدادههابيانگرتفاوتمعنيداربيننتايجدوآزموندردوگروهجوانانووالدينبود. بدينترتيبكهآموزشمهارتهايزندگيبرآگاهيوالدينوجوانانواحتمالگرايشجوانانبهسوءمصرفموادمخدرتأثيرداشت. بحث: برگزاريد …

 جهت اتصال به سایت اصلی و دانلود فایل تحقیق: اعتياد بر روی کلمه دریافت فایل در بالا کلیک کنید

عنوان اصلی فایلتحقیق: اعتياد

دسته بندی فایل مورد نظر: علوم انسانی

برچسبها:

,اعتیادچکیده,تحقیق اعتیاد

جهت دانلود کلیک کنید!

تحقیق اعتیاد

تاریخچه اعتیاد
نورو بیولوژی اعتیاد
فیزیولوژی اعتیاد
زبان مواد مخدر
معتاد :
وابستگی : (dependence)
وابستگی روان شناختی :
تحمل (telerance ) :
مصرف ( use ) :
ترک ( withdrawal ) :
طبقه بندی مواد : ( اثرات روانی بر روی خود)
برخی از توهم زاها :
ماکزیمم عمل الکل:
تاثیرات فیزیولوژیک الکل :
تاثیر الکل بر مغز :
عوارض مصرف طولانی الکل :
علائم مسمومیت ( مستی ) با الکل :

ادامه مطلب

تحقیق اعتیاد


تعريف اعتياد از ديد WHO : اعتياد به مواد مخدر، مسموميت حاد يا مزمن است كه مضر به حال شخص و اجتماع مي باشد و زائيده مصرف داروي طبيعي يا صنعتي به شمار مي رود
اعتياد
تاريخچه مواد مخدر :
تعريف معتاد:
عوارض رواني اعتياد:
عوارض جسمي اعتياد:
تقسيم بندي معتادان به مواد مخدر:
مصرف مواد مخدر در نوجوانان:
تصميم به ترك اعتياد:
عواض ترك اعتياد:
كاهش احتمال اعتياد در نوجوانان و جوانان:
تقسيم بندي معتادان به مواد مخدر:
درمان اعتياد:
شناخت درماني :
شخصيت و رابطه آن با اعتياد:
تعدادصفحه …

ادامه مطلب

تحقیق اعتیاد


اعتياد به مواد مخدر پديده اي جديد و خاص زندگي مدرن است. چرا كه مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتياد و يا انحراف شناخته نمي شد
اعتياد
اعتياد چيست
تعاريف اعتياد
اهداف و مراحل درمان اعتياد
اما چرا بايد يك معتاد را براي درمان تشويق كرد
چگونه مي توان معتادان را بدرمان تشويق كرد ؟
تعداد صفحه 52 …

ادامه مطلب


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است